Směrnice o přijímání daru

Spolek Společný Prezident

I.
Preambule

 1. Tato směrnice upravuje práva a povinnosti Spolku a jeho orgánů při přijímání darů.
 2. Právní vztahy touto směrnicí neupravené se řídí příslušnými právními a interními předpisy.

II.
Obecná ustanovení

 1. Spolek si vyhrazuje právo jakýkoliv finanční dar nepřijmout nebo vrátit, a to bez uvedení důvodu.
 2. Spolek při posuzování finančního daru přihlédne zejména ke skutečnosti, zda je dar od politicky exponované osoby dle ustanovení § 4 odst.5 zákona č.253/2008 Sb. a zda jde o dar od osoby nebo společnosti, jejíž podnikání je ve významné míře závislé na rozhodování státu.
 3. Finanční dary budou přijímány od fyzických osob nebo právnických osob se sídlem na území ČR.
 4. Spolek nepřijímá dary v hotovosti, ale výhradně na transparentní účet Spolku.
 5. Výší daru je myšlena kumulovaná částka přijatých darů k danému dni od dané osoby. Dary od více osob stejného vlastníka: V případě posuzování darů od více osob, které mají společného skutečného vlastníka (např. dar od fyzické osoby a od jím ovládané právnické osoby), se určuje vždy podle aktuální výše součtu všech darů.
 6. Dary do výše 50.000,- Kč jsou přijímány automaticky (bez kontroly) a dárcům je na vyžádání vystaveno POTVRZENÍ O DARU.
 7. Potvrzení o přijetí daru vystavuje výkonná asistentka/asistent Předsedy spolku.
 8. U všech darů nad 50.000,- Kč musí být sepsána a oboustranně podepsána darovací smlouva. Darovací smlouva může být podepsána až po schválení orgány Spolku dle níže uvedených odstavců 12 – 14.
 9. Darovací smlouvu uzavírá za Spolek předseda Správní rady.
 10. Rozhodnutí o odmítnutí daru vydává Správní rada nebo Dozorčí rada.
 11. Pokud Správní rada nebo Dozorčí rada rozhodne o odmítnutí daru, bude o tom dárce informován a v případě, že již dar poslal na účet Spolku, bude mu bez odkladu vrácen na bankovní účet, z nějž byl zaslán.
 12. Dary od 50.001 do 99.999,- Kč musí být předem nebo po jejich připsání na transparentní účet zkontrolovány minimálně 1 členem Správní rady. Pokud tento člen Správní rady nebo kterýkoliv jiný člen Spolku vysloví pochybnost nebo nejistotu nad tímto darem a dárcem, pak musí být dar schválen většinou Dozorčí rady nebo odmítnut, tedy vrácen dárci.
 13. Dary od 100.000 do 499.999,- Kč by měly být předem (před přijetím) schváleny alespoň 1 členem Správní rady a jedním členem Dozorčí rady. V případě, že není možné přijetí daru schválit předem, pak o přijetí, nebo vrácení daru rozhoduje většina Dozorčí rady po připsání daru na transparentní účet.
 14. Dary od 500.000 Kč výše by měly být předem (před přijetím) schváleny jak většinou Správní rady, tak většinou Dozorčí rady. V případě, že není možné přijetí daru schválit předem – rozhoduje o potvrzení nebo odmítnutí (vrácení daru) jak většina Správní rady, tak i většina Dozorčí rady po připsání daru na transparentní účet.

III.
Závěrečná ustanovení

 1. Tato Směrnice byla schválena rozhodnutím Správní rady a Dozorčí rady (členy Spolku).
 2. Přílohu č. 1 této Směrnice tvoří vzor standardní darovací smlouvy.
 3. Tato Směrnice může být měněna pouze rozhodnutím Správní rady a Dozorčí rady (členy Spolku).

Máte dotaz? Pošlete nám email na: info@zaspolecnehoprezidenta.cz

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout