Stanovy spolku

Spolek Společný prezident

stanovy spolku

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLKU

 1. NÁZEV SPOLKU: Spolek Společný prezident.
 2. SÍDLO SPOLKU: Praha.
 3. ÚČEL A CHARAKTER SPOLKU: Spolek je zakládán za účelem podpory armádního generála v.v. Petra Pavla, nar. 1. 11. 1961, jako kandidáta na prezidenta České republiky.
 4. STATUTÁRNÍ ORGÁN SPOLKU: Předseda Správní rady. Jedná za spolek samostatně.
 5. Hlavní činností Spolku je aktivně propagovat v souladu s účelem Spolku generála Petra Pavla, jako kandidáta na prezidenta ČR a zajišťovat dočasnou správu a organizaci v rámci podpory uvedeného kandidáta. Spolek také vede a spravuje transparentní účet, na který jsou posílány finanční dary podporovatelů ve prospěch generála Petra Pavla, kandidáta na prezidenta České republiky. Tyto dary nejsou příjmem spolku.
 6. Podporovateli mohou být jak fyzické, tak právnické osoby se sídlem v ČR.

II. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ, STRUKTURA ORGÁNŮ

 1. Členy Spolku přijímá členská schůze. Člen Spolku má povinnost dodržovat stanovy a směrnice Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a účelem Spolku. Člen má právo účastnit se členské schůze.
 2. Kterýkoliv člen Spolku může navrhnout setkání – členskou schůzi, a to prostřednictvím předsedy Správní rady nebo předsedy Dozorčí rady.
 3. Členové spolku odsouhlasují nebo mění Stanovy spolku, a to většinou hlasů všech členů na členské schůzi.
 4. Členská schůze může proběhnout i on-line s následným hlasování per rollam.
 5. Orgány spolku jsou členská schůze, která je nejvyšším orgánem, dále správní rada, dozorčí rada. Statutárním orgánem je předseda správní rady spolku. Spolek je řízen Správní radou a kontrolován Dozorčí radou.
 6. Správní rada je výkonný orgán spolku a má pět členů.
 7. Dozorčí rada je kontrolní orgán spolku a má tři členy.

III. SPRÁVNÍ RADA A STATUTÁRNÍ ORGÁN

 1. Správní rada („SR“) je výkonným orgánem Spolku – navrhuje, schvaluje a vykonává aktivně činnost spolku.
 2. Správní rada volí předsedu Správní rady, a to většinou hlasů všech členů Správní rady. Zvolený předseda SR musí být potvrzen hlasováním většiny členů DR.
 3. Pro odvolání předsedy SR musí hlasovat většina členů SR a všichni členové DR.
 4. Předseda SR je statutárem Spolku.
 5. Člen Správní rady může odejít ze Spolku z vlastního rozhodnutí (oznámením) nebo může být odvolán, a to na návrh kteréhokoliv člena Spolku.
 6. Doplnění, jmenování či odvolání člena Správní rady vykonávají všichni členové spolku, a to zvolením/odvoláním většinou hlasů všech členů spolku (nominovaný/odvolávaný nemá právo hlasu).
 7. Správní rada navrhuje a schvaluje vnitřní směrnice spolku, které následně potvrzuje hlasování většiny členů Dozorčí rada.
 8. Správní rada navrhuje a schvaluje jednací řád Správní rady, který následně potvrzuje hlasováním většiny členů Dozorčí rada.
 9. Správní radu svolává předseda, a to na návrh kteréhokoliv člena Správní rady.
 10. Zasedání Správní rady může být on-line a hlasování per rollam.

IV. DOZORČÍ RADA

 1. Dozorčí rada („DR“) je kontrolním orgánem Spolku a její hlavní činností je kontrola Správní rady a dodržování/soulad se stanovami a směrnicemi Spolku, zejména pak výběr darů od dárců dle schválené směrnice.
 2. Dozorčí rada kontroluje veškeré finanční operace a transakce Spolku, včetně finálního/ročního vyúčtování a konečného převodu darů na transparentní účet kandidáta do volební kampaně
 3. Dozorčí rada volí/odvolává předsedu Dozorčí rady, a to většinou hlasů všech členů Dozorčí rady.
 4. Člen Dozorčí rady může odejít ze Spolku z vlastního rozhodnutí (oznámením) nebo může být odvolán, a to na návrh kteréhokoliv člena Spolku.
 5. Doplnění, jmenování či odvolání člena Dozorčí rady vykonávají všichni členové spolku, a to zvolením/odvoláním většinou hlasů všech členů spolku (nominovaný/odvolávaný nemá právo hlasu).
 6. Dozorčí rada potvrzuje/schvaluje vnitřní Směrnice spolku a Jednací řád Správní rady, které navrhuje a předkládá Správní rada. Dozorčí rada může taktéž navrhnout změnu nebo vnitřní směrnici a předložit jí Správní radě ke schválení.
 7. Dozorčí rada navrhuje a schvaluje Jednací řád Dozorčí rady.
 8. Dozorčí radu svolává předseda, a to na návrh kteréhokoliv člena Dozorčí rady.
 9. Zasedání Dozorčí rady může být On-line a hlasování per rollam.

FINANČNÍ DARY A FINANCOVÁNÍ

 • Na propagaci vlastní činnosti spolku může být využito maximálně 20 % z objemu získaných finančních darů (všichni dárci s tímto musí předem výslovně souhlasit).
 • V případě, že by generál Petr Pavel („GPP“) neoznámil svoji kandidaturu a nezahájil tak volební kampaň na prezidenta ČR, a to z jakéhokoliv důvodu, budou všechny dary vráceny dárcům, a to nejméně do výše 80 %.
 • Všechny finanční dary – po odečtení nákladů na propagaci – budou po zahájení oficiální prezidentské volební kampaně převedeny na transparentní volební účet GPP. Činnost spolku tím nemusí končit, ale všechny finanční dary již od té chvíle budou směrovány výhradně na transparentní volební účet kandidáta GPP. Zahájením volební kampaně a převedením darů na transparentní volební účet GPP zaniká povinnost vracení jakékoliv částky dárcům.

Máte dotaz? Pošlete nám email na: info@zaspolecnehoprezidenta.cz

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout